İşçiyi İşten Çıkarma Prosedürleri Nelerdir?

İşçi Çıkarma Prosedürü; işverenler ve işçiler arasındaki en karmaşık ve hassas süreçlerden biridir. Bu süreç, hem işverenlerin iş gücü ihtiyaçlarını yönetebilmesi hem de işçilerin haklarını koruyabilmeleri açısından büyük önem taşır. Özellikle ekonomik kriz dönemlerinde, teknolojik değişiklikler ve şirket yeniden yapılanmaları gibi durumlarda, işçi çıkarma süreçleri sıkça gündeme gelir. İşçi çıkarmak, işverenler için kaçınılmaz hale gelebilecek bir durum iken, işçiler açısından kariyerlerinde önemli bir dönüm noktası olabilir.

İşçi çıkarma prosedürü, her ülkenin mevzuatına, şirketin politikalarına ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak, temelde, bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı ortak noktalar bulunmaktadır. Örneğin, işçi çıkarma sürecinde işverenlerin uyulması gereken yasal yükümlülükleri, işçilere verilmesi gereken ihbar süreleri ve ödenmesi gereken tazminatlar vardır.

Bu bağlamda, işçi çıkarma prosedürü, işverenler ve işçiler için adil ve etik ilkeler çerçevesinde yürütülmelidir. İşçinin emeklerinin karşılığını alması ve işverenin de iş gücü ihtiyaçlarını uygun bir şekilde yönetebilmesi, sürdürülebilir iş ilişkileri ve toplumsal refah açısından büyük önem taşır.

Bu raporda, işçi çıkarma prosedürüne ilişkin detaylı bir inceleme yapılacak, yasal zorunluluklar, ihbar süreleri, tazminatlar ve işçi hakları üzerinde durulacaktır. Ayrıca, işçi çıkarma sürecinin etik boyutu ve işverenlerin bu süreci nasıl daha adil ve şeffaf bir şekilde yürütebilecekleri üzerinde de durulacaktır.

İşçi Çıkarma Prosedürü Nedir?

İşçi çıkarma prosedürü, işverenin bir çalışanın iş akdini sonlandırma sürecidir. Bu süreç, Türkiye’de 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde gerçekleşir.

 • Bildirim ve Süreler: İşçiyi çıkarmadan önce işveren, işçiye iş sözleşmesini feshedeceğine dair bir bildirimde bulunmalıdır. İşçinin kıdemi ne kadar fazla ise, bu bildirim süresi de o kadar uzun olacaktır.
 • Gerekçe Belirtme: İşveren, iş akdini feshederken, fesih gerekçesini açıkça belirtmelidir.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı: Eğer işçi haklı bir sebep olmaksızın çıkarılıyorsa, işveren işçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.
 1. Ortak Hükümler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • İşçinin iş akdinin feshedilmesi hâlinde, işverenin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hareket etmesi gerekmektedir.
 • İşverenin, işçinin iş akdini sonlandırırken işçiye uygun bir bildirim süresi tanıması ve varsa tazminatlarını ödemesi gerekmektedir.
 • İşten çıkarma işleminin yazılı olarak yapılması ve gerekçesinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
SGK Gecikme Zammı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Toplu İşten Çıkarma Prosedürü Nedir?

Toplu işten çıkarma, işverenin ekonomik, teknolojik, yapısal veya benzeri nedenlerle bir grup işçinin iş akdini aynı dönem içinde sonlandırmasıdır.

 • Bildirim: İşveren, toplu işten çıkarmadan en az 30 gün önce, işçilere, Türkiye İş Kurumu’na ve işçi sendikasına yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır.
 • Danışma Süreci: İşveren, işten çıkarma kararı almadan önce işçi temsilcileri veya sendika ile görüşmelerde bulunmalıdır.
 • Tazminat ve Diğer Yükümlülükler: İşveren, toplu işten çıkarma nedeniyle iş akdi feshedilen işçilere kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

İşten Çıkarılan İşçi Nereye Başvurmalı?

İşten çıkarılan işçi, işsizlik maaşı ve diğer hakları için öncelikle Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvurmalıdır. Ayrıca, iş akdinin haksız yere feshedildiğini düşünüyorsa, bir işçi sendikasına veya hukuki yardım alabileceği bir avukata başvurabilir.

Tazminatlı İşten Çıkarma İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

 • İşveren, işçiye ihbar süresine uygun bir bildirimde bulunmalı ve iş akdinin feshedilme gerekçesini açıkça belirtmelidir.
 • İşveren, işçiye kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Tazminatsız İşten Çıkarma Sebepleri Nelerdir?

Tazminatsız işten çıkarma, işverenin işçiyi, işçinin kusurlu davranışları nedeniyle iş sözleşmesini feshettiği durumlarda gerçekleşir. Bu tür durumlar, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır.

Tazminatsız işten çıkarma sebepleri şunlardır:

Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama: İşçinin işverene karşı dürüst davranmadığı, şirket kaynaklarını kötüye kullandığı veya işverene karşı saygısızlık yaptığı durumlarda işveren iş sözleşmesini tazminatsız feshedebilir.

İşçinin işi yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi: İşçinin işini sürekli olarak aksatması veya yetersiz performans göstermesi durumunda işveren tazminatsız fesih hakkını kullanabilir.

Sağlık sebepleri: İşçinin sağlık durumunun işi yapmasına engel olması ve bu durumun uzun sürmesi halinde işveren iş sözleşmesini feshedebilir.

Güvenlik açısından risk teşkil etme: İşçinin iş yerinde güvenlik açısından risk teşkil eden davranışlarda bulunması da tazminatsız fesih sebebi olabilir.

4857 Sayılı Kanunun 25-2 Maddesine Göre İşten Çıkarma İşsizlik Maaşı Ödenir Mi?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre iş akdi feshedilen işçiye işsizlik maaşı ödenir. Ancak, bu durum işçinin iş akdinin hangi sebeple feshedildiğine bağlıdır. İşçinin kusurlu davranışları nedeniyle işten çıkarılması durumunda, işsizlik maaşı ödenmez. Eğer işçi haklı bir neden olmadan işten çıkarıldıysa işsizlik maaşı alabilir.

Yorum yapın