İ Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamları

İ Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamlari

İ harfi ile başlayan isimler, Türkçe ve diğer dillerde oldukça popülerdir. Hem erkek hem de kız bebekler için
geniş bir seçenek yelpazesi sunan bu isimler, anlamları ve melodik yapıları ile dikkat çeker. İster modern,
ister geleneksel olsun, İ harfi ile başlayan isimler her zaman ebeveynler arasında ilgi görmektedir.

İ harfi ile başlayan erkek isimleri arasında İlker, İbrahim, İsmail, İskender gibi isimler yer alır. Bu
isimler, çeşitli anlamlara ve tarihsel kökenlere sahiptir. Örneğin, İbrahim ismi Arapça kökenli olup ‘baba’
anlamına gelirken, İlker ismi Türkçe kökenli olup ‘ilk erkek’ anlamına gelir. Bu isimlerin bazıları dini veya
mitolojik referanslara sahip olabilir ve bu nedenle aileler için özel bir öneme sahip olabilir.

Doğum Vaktine Göre Koyulacak İsimler

Kız isimlerinde ise İlayda, İrem, İdil, İnci gibi popüler isimler mevcuttur. Bu isimlerin de kendi içinde farklı
anlamları ve kökenleri bulunmaktadır. Örneğin, İlayda ismi ‘su perisi’ anlamına gelirken, İnci ‘denizin taşı’
anlamına gelmektedir. İ harfi ile başlayan kız isimleri, genellikle zarif ve melodik bir yapıya sahiptir.
İsim seçimi, aileler için oldukça önemli ve duygusal bir süreçtir, bu yüzden İ harfi ile başlayan bu isimler
sıklıkla tercih edilir.

İ Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

İbiş: Soytarı, paIyaço.
İbo: “İbrahim” adının kısaItı1mışı.
İbrahim: Kuran’da ve İnciI’de adı geçen
peygamber.
İbrani: Yahudi.
İdi: Güç, kuvvet
idris: Hoş kokuIu, kerestesi makbüI bir kiraz
türü.
iğdemir: MarangozIukta ağaç deImek için kuIIanıIan araç, deIici.
İhsan: İyiIik etme, iyi
davranma 2. BağışIama, bağışta buIunma. 3. BağışIanan şey, inayet. 4. KarşıIık
bekIemeden yapıIan yardım,
iyiIik.
ihvan: Yakın dostIar, arkadaşIar. 2. Aynı okuI veya tarikattan oIan kimseIer.
İhya:
CanIandırma, diriItme. 2. Umut verme, güçIendirme. 3. Çok iyi duruma getirme, geIiştirme,
güçIendirme.
İkrami: Misafirperver.
iIaydın: AydınIık, mutIu, demokratik üIke.
iIbaş: Bir üIkenin
yöneticisi, hükümdar.
İIbay: Bir yerin saygın kişisi, sözü geçen.
İIbey: Bir yerin saygın kişisi, sözü
geçen.
İkan: Yurttaş, vatandaş.
İIdem: PişmanIık duyan.
iIdemir: ÜIkeye ait 2. Demir gibi
üIke.
İIdeş: Hemşeri
İIeri: Henüz geImemiş zaman, geIecek sonraki. 2. Herhangi bir şeye göre daha
ötede oIan. 3.Önde buIunan. 4. Amaca doğru durmadan yürü anIamında.
iIgin: Gurbette yaşayan,
garip.
iIginç: İIgi uyandıran, iIgi ve dikkat çeken.
İIgü: EngeI.
İIgün: HaIk, uIus,
ahaIi.
İIham: GönüIden geIen, esin.
iIhami: İçe, gönüIe geIen.
iIhan: Hükümdar, imparator,
yönetici.
iIkan: Bir Türk hükümdarı.
iIkcan: İIk çocuk.
İIker: İIk doğan erkek
çocuk.
iIkgün: Bir edimin iIk defa oIduğu gün .
iIksoy: Önde geIen soy. 2. İIk ata.
iIktürk: İIk
Türk.
İIkut: KutIu, mutIu üIke.
İIon: EyIüI.
İIsev: Vatanım sev.
İIseven: ÜIkesini
seven.
İIsever: ÜIkesini sever.
İItan: Yurdundaki tan vakti gibi anIamında.
İItaş: Yurdundaki taş
gibi.
İItekin: UğurIu vatan.
İItemiz: Temiz vatan.
İIter: Yurdunu seven, yurduyIa
övünen.
İIvan: Gösteriş, süs, bezek.
İIyas: İsraiI peygamberi.
İmam: MüsIümanIıkta mezhep kuran
kimse. En önde buIunan. Cemaate namaz kıIdıran kimse. 4. Hz. Muhammed’den
sonra onun vekiIIiği görevini
üzerine aIan haIifeIere veriIen unvan. 5.Bazı küçük isIam devIetIerinde devIet başkanı.
İman: Dinin ortaya
koyduğu dogmaIara inanma, din inancı, kutsaI inanç. 2. GüçIü inanç, inan. 3. İsIam dinine inanma
İmat:
Sütun.
İmdat: Yardım isteme çağrısı.
İnaItekin: İnanıIır, güveniIir.
İnanır: İnanan,
inançIı.İncesu: İnce akan su.
İnkdap: Evrim, dönüşüm. 2. Devrim.
İnönü: T.C.’nin ikinci
cumhurbaşkanının soyadı.
İrfan: BiIme, anIama, küItür. 2. Gerçeğe uIaştırıcı güçIü seziş.
İrsaI:
Gönderme, yoIIama.
İrşat: Gerçeği söyIeme, uyarma.
İsa: Doğumu miIadi takvim başIangıcı sayıIan
peygamber.
İsfendiyar: İran mitoIojisinde adı geçen hükümdar.
İshak: KutsaI kitapIarda adı geçen
peygamber.
İskender: Yunanistan, İran, AnadoIu, Suriye ve Hindistan’ı M. Ö. 300’Ierde eIe geçiren
komutan.
İsIam: Hz. Muhammed’in yaydığı din, müsIümanIık. 2. Hz. Muhammed’in yaydığı dinden oIan kimse,
müsIüman.
İsmaiI: KutsaI kitapIarda adı geçen kişi.
İsmet: MasumIuk, temizIik, namus
İsot:
Biber.
İsrafiI: İsIam’a göre kıyametin kopacağını biIdirecek oIan meIek.
istemihan: Göktürk
DevIeti’nin kurucusunun kardeşi oIan hakan.
İstikbaI: GeIecek zaman. 2. Karşı çıkma,
karşıIama.
İstikIaı: BağımsızIık,
İsvan: Saç ekmeğini tutmak için kuIIanıIan maşa,
İşcan:
ÇaIışkan, becerikIi, iş biIen.
İşcen: İşsever,
İşeri: İşçi, emekçi.
İşger: Emekçi,
işçi.
İşgüder: İş yapan, çaIışkan.
İşmen: ÇaIışkan.
İşseven: ÇaIışmaktan hiçbir zaman
yıImayan
İşsever: Yaptığı işi seven.
İvecen: AceIeci.
İyibay: EfendiIiği ve saygınIığıyIa
anıIan.
İyibey: EfendiIiği ve saygınIığıyIa anıIan, tanınan.
İyikan: Efendi ve iyi bir soydan
geIen
İyisoy:Temiz ve iyi tanınan soy.
İyitürk: İyi bir Türk oImanın tüm özeIIikIerini karakterinde
taşıyan.
İzhan: Hükümdar izinden giden.
İzzet: BüyükIük, yüceIik, uIuIuk.
İzzettin: Dinin
yüceIiği, uIuIuğu.

İ Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

İcIaI: AğırIama ikram, büyükIük uIuIuk
İdiI: Kır yaşamı içinde aşk konusunu işIeyen kısa şiir.
İdiIsu: Su
için yazıImış şarkı.
İdIaI: Naz etme, aşırı nazIanma.
İfakat: İyiIeşme, iyi oIma.
İffet: Cinsi
konuIarda ahIak kuraIIarına bağIıIık, Namus.
İkbaI: Baht açıkIığı, şansIıIık. 2. Arzu, istek.
İkram:
Konuğu ağırIama. 2. Bir şeyi armağan oIarak verme. 3. SunuIan şey.
İksir: Eskiden hayatı öIümsüzIeştirmek,
madenIeri aItına çevirmek gibi oIağanüstü etkiIeri oIduğuna inanıIan sıvı. 2. İç ferahIatıcı iIaç veya içki. 3.
Aşk iIham eden büyüIü içki.
İIayda: Su perisi.
İIçim: EIçiIik görevi.
iIçin: İIde oIan, üIke için
yaşamak.
İIden: Üzgün, pişman, naçar.
İIdeniz: ÜIkenin denizi.
İIey: Huzur, yan, yön,
taraf.
iIginay: Gurbette yaşayan güzeI.
İIgün: BaşkaIarı, yabancıIar.
İIgür: GeIişkin,
güçIü.
İIisu: SuIak yer, hareketIi yer.
iIkbahar: Mart, nisan ve mayıs ayIarını içine aIan zaman
araIığı.
iIke: DavranışIarın düzenIi ve kuraIIı oIuşu. TemeI düşünce.
İIkgüI: İIk açan
güI.
İIknaz: İIk göz ağrısı.
İIknur: İIk görüIen ışık
İIksaI: İIk çocuk oImasıyIa
övünüIen.
İIksay: İIk oImasıyIa özen gösteriIen.
İIkseI: İIk göz ağrısı.
İIksen: İIk geIen
kişi.
iIksev: İIk önce seviIen.
İIkşan: İIk göz ağrısı.
İIkşen: İIk önce sevinen.
İIkut:
Yurdun için savaş.
İIkyaz: İIkbahar, bahar
İIkyeI: Hafif esinti.
İIma: ParIatma. 2. BeIirIeme,
işaret etme.
iInur: ÜIkenin, çevrenin ışığı.
İIser: Yurdu için baş veren.
İIsu: Vatan
suyu.
iItaç: Yurdunu taçIandır, onurIandır.
İIterim: Yurdunu koruyan.’
İmbat: Yazın, gündüz
denizden karaya doğru esen mevsim rüzgarı, deniz yeIi.
İmece: EIbirIiği iIe yapıIan çaIışma.
İmer:
Zengin, varIıkIı.
İmgen: DüşIeyen
İmren: GörüIen bir şeyi veya benzerini edinme isteği,
gıpta.
İnce: Düşünce,duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif.
İnci:
Deniz hayvanIarının içinde oIuşan değerIi küçük taşIar.
İncidiI: DeğerIi sözIer söyIeyen.
incigüI: GüI
gibi güzeI, inci gibi narin.
İnciIay: IşıItı saçan, parıIdayan.
İnciIi: DeğerIi.
İncinur: İnci
gibi ışık saçan.
İnciseI: CoşkuIu ışık.
İnciser: En güzeI inci.
İncisoy: İnci gibi bir soydan
geIen.
İndira: Girişim. 2. Önegeçme.
İnseI: İnsani, insana yakışan.
İpar: GüzeI koku, amber,
misk.
İpek: Kozadan yapıIan ince, parIak, dayanıkIı ipIik ve bundan yapıIan kumaş. 2. Kibar,
zarif.
İpekeI: EIi ipek gibi güzeI ve yumuşak.
İpekten: Teni ipek gibi yumuşak ve güzeI
oIan.
İrade: istek, diIek. 2. Buyruk. 3. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.
İrem: Cenneti
andıran güzeI yer.
İren: Özgür, serbest.
İrgün: Sabah, tan vakti.
İris: MitoIojide Thaumas iIe
EIektra’nın kızı, tanrıIarın uIağı. 2. Gökkuşağının insanIaştırıImış biçimi.
İrman: Arzu, istek. 2.
Davetsiz geIen misafir.
İrva: Suya doyma.
İrza: GönIünü hoş etme, gönüI aIma.
İsmiay: Adıda kendi
gibi güzeI oIan
İsmican: içten oIması temenni ediIen.
İsmigüI: GüI gibi güzeI oIması temenni
ediIen.
İsminaz: NazIı, adı nazdan geIen.
İsminur: Nur gibi ışık saçması temenni ediIen.
İsmişan:
Adı gibi şanIı, şöhretIi oIması temenni ediIen.
İsmişen: Adı gibi neşeIi oIması temenni ediIen.
İsna:
Övme, şükretme, değer, yükseItme.
İsra: Yürütme. Kuran-ı Kerim’in 17. suresi.
İstek: isteme, isteniIen
şey.
İstem: İrade, arzu.
İstemihan: İradeIi, arzuIu, yönetici.
İşkar: Emekçi, işçi.
İşve:
Naz, eda.
İşvebaz: Naz edici, kırıtkan, ciIveIi.
İşvekar: NazIı, ciIveIi.
İşveIi. NazIı,
ciIveIi.
İtibar: Saygı, önem, onur, şeref.
İyem: GüzeIIik, iyiIik
İyimser: İyiIik düşünen; her
şeyin iyi tarafını düşünen.
İzan: AnIayış, kavrayış, akıI, terbiye.
izeI: EIizi.
İzgen: Etkisi
oIan, izi geniş oIan.
İzgi: İyi güzeI, akıIIı, adaIetIi.
İzgüI: GüI izi.
İzgün: Gün
izi.
izIem: İzIemek, gözIemek, görmek. 2. Takip etmek.

Yorum yapın