En Fazla Kaç Gün Süreyle İstirahat Raporu Alınabilir?

Çalışanlar, sağlık sorunları nedeniyle işlerine ara vermek durumunda kalabilirler. Bu durumlarda sigortalı çalışanların, SGK mevzuatı doğrultusunda alabilecekleri istirahat raporları bulunmaktadır. Bu raporların süreleri ve koşulları belirli sınırlamalara tabidir. İstirahat raporları, çalışanın hastalık durumuna bağlı olarak verilen, işe devamsızlık süresini belirten doktor raporlarıdır.

Sigortalı çalışanlar, hastanede yatarak tedavi gördükleri zaman, bu süreçte istirahat raporu alamazlar. Yatarak tedavi dışındaki tedaviler ise ayakta tedavi olarak adlandırılır ve SGK mevzuatına göre ayakta tedavilerde alınabilecek istirahat raporları için belirli sınırlamalar mevcuttur.

Yatarak Tedavi Sonrası Ayakta Tedavi Süreci

Hastanede yatarak tedavi gören bir kişinin tedavisi ayakta devam ediyorsa, hastaneden taburcu olduğu tarih, yatarak tedavisinin sona erdiği tarih kabul edilir. Bu tarihten itibaren hastanın gördüğü tedavi, ayakta tedavi olarak kabul edilir. Ayakta tedavi sürecinde, çalışanın iş göremezlik durumunu belgelemesi için istirahat raporu alması gerekmektedir.

İstirahat Raporu Süre Sınırlamaları ve Sağlık Kurulu Raporları

SGK mevzuatına göre, işyeri hekimi, sigortalı çalışana bir defada en fazla 2 gün süre ile istirahat raporu verebilir. Ayakta tedavi gören sigortalılara ise tek hekim tarafından verilecek istirahat raporu süresi bir defada en fazla 10 gün olabilir. Eğer raporda kontrol muayenesi belirtilmişse ve doktorun değerlendirmesi sonucunda hastanın istirahat süresinin uzatılmasına karar verilirse, bu süre 20 günü geçmemek kaydıyla uzatılabilir. 20 gün ve üzerindeki istirahat raporlarının sağlık kurulu tarafından verilmesi gerekmektedir.

Bunun yanı sıra, tek hekim tarafından bir takvim yılı içinde verilecek toplam istirahat raporu süresi 40 günü geçemez. Bu süreyi aşan durumlarda da sağlık kurulu raporu gerekmektedir.

Raporların İşverene İletilmesi

İstirahat raporlarının SGK’ya bildirilmesi yanında, işverene de ibraz edilmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden elektronik olarak düzenlenen raporlar, SGK sistemineotomatik olarak işlenirken, çalışanın işverene de bu raporları sunması gerekmektedir. Çalışanın rapor süresince işverenine bilgi vermemesi veya raporu ibraz etmemesi durumunda, iş akdi feshedilebilir.

Devlet Memurları ve İstirahat Raporları

Devlet memurları için ise istirahat raporları konusunda ayrı bir düzenleme bulunmaktadır. Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, devlet memurlarının istirahat raporlarına dair usul ve esasları belirlemektedir. Bu yönetmelikte de benzer sınırlamalar yer almaktadır ve devlet memurlarının rapor alma süreçleri, SGK sigortalılarından farklılık gösterebilir.

İstirahat Raporları ve Çalışanın Maaşına Etkisi

İstirahat raporu alan bir çalışanın maaşından kesinti yapılıp yapılmayacağı, çalışanın sigortalılık durumu, rapor süresi ve işverenin uygulamalarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. SGK mevzuatı, belli bir süre ve şartlar dahilinde geçici iş göremezlik ödeneği sağlar.

İş Akdinin Feshi ve Devlet Memurları

SGK mevzuatındaki sınırlamalar, sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği alıp alamayacağı açısından geçerlidir ve iş akdinin feshiyle doğrudan ilgisi yoktur. Devlet memurları için ise, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık Ve Refakat İznine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik geçerlidir. Bu yönetmelikte de benzer sınırlamalar bulunmaktadır.

Özel Durumlar ve Hamile Çalışanlar

Özel durumlar da mevcuttur. Örneğin, hamile çalışanlar için, doğum öncesi ve sonrası dönemde alınacak raporlar farklı hükümlere tabidir. Hamile çalışanların doğumdan önce ve sonra alacakları izin süreleri ve bunların ücretlendirilmesi, SGK mevzuatına ve işverenin uygulamalarına göre değişkenlik gösterebilir.

Sonuç Olarak

İstirahat raporları, çalışanların sağlık durumları nedeniyle işlerinden geçici olarak ayrılmasını sağlayan önemli bir hak ve imkandır. SGK mevzuatı, bu raporların sürelerini ve koşullarını düzenler. İşveren ve çalışanın, rapor sürelerini ve koşullarını bu mevzuata uygun şekilde yönetmesi, çalışanın sağlık durumunun korunması ve iş ilişkisinin devamlılığı açısından büyük önem taşır. Ayrıca, çalışanların farklı statülerde (örn. devlet memuru, hamile) farklı haklara sahip olması, iş hukuku ve SGK mevzuatının karmaşıklığını artırır. Bu nedenle, çalışanların ve işverenlerin, istirahat raporları konusunda bilinçli ve mevzuata uygun hareket etmeleri gerekmektedir.

Yorum yapın