Dostluk İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Dostluk ile ilgili atasözleri anlamları ve açıklamaları bu güzel sayfamızda yer alıyor. Dostlukla ilgili anlamlı atasözleri. Dostluk, hayatımızın her alanında var olan ve hayatımızı daha dolu ve anlamlı kılan çok değerli bir bağdır. Gerçek dostluklar çok nadir bulunur ve değerinin bilinmesi gereken ilişkilerdir.

Dostlukla İlgili En Güzel Atasözleri

Dost acı söyler
Yakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.

Dost sözü acıdır
Yakınlarımız, eksikliklerimizi çekinmeden söylerler.

Dostluk kantarla, alışveriş (hesap) miskalle
İş ilişkilerine dostluk karıştırılmamalıdır.

Abdalın dostluğu köy görününceye kadar
Çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser.

Sırrını Açma Dostuna, O Da Söyler Dostuna
Bir Sır En Yakın Dosta Bile Söylenmemelidir.

Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyursun
Yakınlık kurduğumuz kimsenin sağlama olanağı bulunmayan şeyi, ondan beklemeden kendimiz elde etmeye çalışmalıyız.

Şeytanın Dostluğu Darağacına Kadardır
Kötü Arkadaş Kişiyi Yoldan Çıkartıp Ölüme Kadar Sürükleyebilir Ama Ölümün Eşiğinde Onu Kaderiyle Baş Başa Bırakır.

Açma sırrını dostuna, dostunun dostu vardır o da söyler dostuna
Bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.

Yeni Dosttan Vefa Gelmez
Aralarında Ufak Tefek Dargınlıklar Olsa Bile Eski Dostlar Birbirlerine Düşman Olmazlar, Yeni Kazanılan Dostlarla Arada Henüz Sıkı Bir Bağ Oluşmadığı İçin Bu Durum Söz Konusu Değildir.

Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır
Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Utanma Pazar, Dostluğu Bozar
Taraflar Birbirine Ne Denli Yakın Da Olsalar Bir Alışverişte Açıkça Konuşup Anlaşmaları Gerekir, “Ayıp Olur” Kaygısıyla Başta Değinilmeyen Konular Yüzünden Sonradan Araya Soğukluk, Kırgınlık Girer.

Ata Sözleri / Anlamlı / Kısa Atasözleri

Akil isen açma sırrın dostuna, çünkü dostun dostu vardır, o da söyler dostuna
Bir sır en yakın dosta bile söylenmemelidir.

Sık Gidersen Dostuna, Yatar Arka
Kişi Dostuna Sık Sık Giderse Seyrek Gittiğinde Gördüğü Konukseverliği Görmez.

Arslan postunda gönül dostunda
Her şey kendi yerinde değer kazanır.

Sen Dost Kazan, Düşman Ocağın Başından Çıkar
Sen Dost Kazanmanın Yoluna Bak, Düşman Kolay Kazanılır.

Aslan postunda, gönül dostunda
Canlı, cansız her şeyin bir yakışığı vardır, insan onları bu durumda görmek ister.

Sadık Dost Akrabadan Yeğdir
Candan Dost Akrabadan Daha Hayırlı Olur.

Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli
Çalışanlarınızı iyi beslerseniz onun gücü artar ve daha verimli işler yapar.

Parayla Dost Bulunmaz
Para Kazanmayı Bildiği Hâlde Dost Kazanmayı Bilmediği İçin Sevilmeyen, Sayılmayan Nice İnsan Vardır.

Ata dostu oğla mirastır
Baba dostları, babamızdan bize kalan miras gibidirler, bizi kollarlar ve bize her türlü yardımı yaparlar.

Mal Adama Hem Dost, Hem Düşmandır
Malın İnsana Yararı Olduğu Gibi Zararı Da Vardır.

Ayıpsız yar arayan (dost isteyen), yarsız (dostsuz) kaIır
Kusursuz eş veya iş olmayacağı için böyIe özeIIikte insan arayan eşsiz veya işsiz kalır.

Kusursuz Dost Arayan Dostsuz Kalır
Kusursuz Kişi Olmadığından, Kendisine Kusursuz Bir Dost Arayan Kimse Aradığını Bulamaz, Dostsuz Kalır.

Cahilin dostluğundan arifin düşmanlığı yeğdir
Akılsız kimse iyi niyetli olsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçlar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna bilmeyerek fenalık edebilir, akıllı düşmanın yapacağı kötülükse akıl yoluyla sezilir ve gereken tedbir alınabilir.

Kazanırsan Dost Kazan, Düşmanı Anan Da Doğurur
Sen Dost Kazanmanın Yoluna Bak, Düşman Kolay Kazanılır.

Bin dost az, bir düşman çok
Dostun ne denli çok olursa olsun onlardan zarar gelmez ama bir tek düşmanın olsa hep zarar görme tehlikesi içerisinde yaşarsın.

Her Şeyin Yenisi, Dostun Eskisi
Dostluk Eskidikçe Güç Ve Değer Kazanır.

DeIi dostun oIacağına akıIIı düşmanın oIsun
AkıIsız kimse iyi niyetIi oIsa dahi yaptığı işin ne gibi kötü sonuçIar doğuracağını hesap edemediğinden dostuna biImeyerek fenaIık edebiIir, akıIIı www.guzele.com düşmanın yapacağı kötüIükse akıI yoIuyIa seziIir ve gereken tedbir aIınabiIir.

Güvenme (İnanma) Dostuna, Saman DoIdurur Postuna
Dost Sandığın Birtakım KimseIer Sana KoIayIıkIa KötüIük EdebiIirIer.

Domuz derisi post oImaz eski düşman dost oImaz
Birçok nedenin birbirini izIemesiyIe sürüp geImiş oIan eski düşmanIık, dostIuğa dönüştürüIemez.

Eski dost düşman oImaz oIsa da dürüst oImaz
AraIarında ufak tefek dargınIıkIar oIsa biIe eski dostIar birbirIerine düşman oImazIar, yeni kazanıIan dostIarIa arada henüz sıkı bir bağ oIuşmadığı için bu durum söz konusu değiIdir.

Yakın (HayırIı) Dost (Komşu) Uzak (Hayırsız) Hısımdan (Akrabadan) Yeğdir (İyidir)
İIgi Ve İyiIikIerini Görmekte OIduğumuz Komşu Ve DostIarımız, Hiçbir İIgisini Görmediğimiz HısımIarımızdan Bize Daha Yakındır.

Düşenin dostu oImaz
VarIıkIı kişi yoksuIIaşınca çevresindeki dostIarından kimse kaImaz

Dost ağIatır, düşman güIdürür
Dost oIan kimsenin söyIediği söz, acı da oIsa insanın iyiIiği içindir.

Düğün aşıyIa dost ağırIanmaz
AğırIamanın değeri, özeI oIarak hazırIanmasında, bir fedakârIık yapıImasındadır.

Dost (akraba) iIe ye, iç, aIışveriş etme
AIışverişte iki taraf da kendi çıkarını düşündüğünden iki dost arasındaki aIışveriş dostIuğu bozabiIir, bu nedenIe de dostIukIarını sürdürmek www.guzele.com isteyenIer birbirIeriyIe aIışverişte buIunmamaIıdırIar.

Dostun attığı taş baş yarmaz
Dostun acı sözü veya sert davranışı insana ağır gelmez.

Dost başa, düşman ayağa bakar
İyi bir görüntü verebilmek için her zaman temiz giyinip kuşanmak gereklidir.

Dostluk okkayla, alışveriş dirhemle
Dostluğun tartısı olmaz, alışveriş ise ölçüye göre olur.

Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur
Dostlarını olabildiğince çoğalt, düşmanlarını olabildiğince azalt.

Dostluk başka, alışveriş başka
İki kişi arasındaki dostluk, alışverişte birinin ötekine özverili davranmasını gerektirmez.

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler
Gerçek dost uyarmak, kusurun düzeltilmesini sağlamak amacıyla ayıbı yüze karşı söyler.

Dost (iyi dost) kara günde belli olur
Gerçek dost üzüntülü, sıkıntılı günlerde insanı yalnız bırakmaz.

Dost dostun eyerlenmiş atıdır
Gerçek dost, arkadaşının sıkışık zamanında yardımına koşmaya hazır durumdadır.

Yorum yapın