Atatürk’ün En Güzel Sözleri / Atatürk Sözleri

Ülkemizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk sözleri ve Atatürk’ün söylediği en güzel sözler bizim için ayrı bir anlam taşır ayrı bir değeri vardır. Çünkü bunu hiç kimse inkar edemez ki O’nun söylediği her söz hem yıllar sonra geçerliliğini korumuş hem de bir çok şey gerçek olmuştur. Onun bize öğrettikleri ve bize bıraktığı mirası anlımızın akı ile taşımak ve sahip çıkmak bizlerin en büyük emellerinden birisi olmalıdır. Atatürk bize Milli Mücadele ruhu ile yaşayıp ülkemize sahip çıkmamızı istemiştir.

Bugün ülkemizin bir çok yeri hile ile işgal altına alınmak istense de Türk milletindeki vatan sevgisi buna müsaade etmeyecektir. Türk gençliği iş işten geçmeden bunun farkına varmalıdır. Bu ülkeyi koruyacak ve büyütecek olan yine bizim asker ruhlu gençlerimizdir.

Atatürk tüm yaşantısı boyunca bu ülkeye hizmet etmiş en önemli liderlerdir. O’nun liderliği öncülüğünde kurulan ülkemiz milletimiz sayesinde gelecekte de kendisini istikbali için kanının son damlasına savaşacaktır. Her ne koşulda olursa olsun ülkemize sahip çıkalım.

Atatürk’ün Ahlak ile İlgili Sözleri

İnsanoğlu yaradılışı gereği her türlü ahlaksızlığa elverişli bir varlıktır. Yüce dinimiz İslam’ın en çok üstünde durduğu mevzular birisi de Ahlaktır. Atatürk’ün bu konuda bizlere nasihatları ve öğütleri vardır.

Bir millet, zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür.

Tehdide dayanan ahlak, bir erdemlilik olmadığından başka, güvenilmeye de layık değildir.

Bir milletin ahlak değeri, o milletin yükselmesini sağlar.

Birtakım kuş beyinli kimselere kendinizi beğendirmek hevesine düşmeyiniz; bunun hiçbir kıymeti ve önemi yoktur.

Bir millette, özellikle bir milletin iş başında bulunan yöneticilerinde özel istek ve çıkar duygusu, vatanın yüce görevlerinin gerektirdiği duygulardan üstün olursa, memleketin yıkılıp kaybolması kaçınılmaz bir sondur.

Saygısızlığın, saldırının küçüğü, büyüğü yoktur. Samimiyetin lisanı yoktur. Samimiyet sözlerle açıklanamaz. O, gözlerden ve tavırlardan anlaşılır. Medeniyetin esası, ilerlemesi ve kuvvetin temeli, aile hayatındadır. Bu hayattaki fenalık mutlaka toplumsal, ekonomik ve politik beceriksizliği doğurur.

Atatürk’ün Bağımsızlık ile İlgili Sözleri

Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımının atıldığı Samsun’da bağımsızlığımızı ve hürriyetimizi tekrar bize kazandıran Atatürk’ün bağımsızlık hakkında sözleri.

Egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur.

Ya istiklal, ya ölüm.

Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.

Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur.

İnsaf ve merhamet dilenmekle millet işleri görülemez; millet ve devletin şeref ve bağımsızlığı elde edilemez, insaf ve merhamet dilenmek gibi bir kural yoktur. Türk milleti ve Türkiye’nin çocukları, bunu bir an akıldan çıkarmamalıdır.

Ulusun bağımsızlığını, yine ulusun kesin kararı ve direnişi kurtaracaktır.

Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır.

Bilelim ki, milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlerin avıdır.

Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.

Bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak olmaktan kurtulamaz.

Türkiye’nin güvenini amaç edinen, hiçbir başka ulusun aleyhinde olmayan bir barış yolu, her zaman bizim ilkemiz olacaktır.

Tam bağımsızlık denildiği zaman, doğal, siyasal, mali, adli, askeri, kültürel ve her alanda tam bağımsızlık anlaşılır.

Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz.

Atatürk’ün Cumhuriyet ile İlgili Sözleri
Atatürk’ün Cumhuriyet ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün Bilim ile İlgili Sözleri

Bilime değer vermeyen milletler dışa bağımlı hale gelir. Dışarıya bağımlı olmak bir ülkenin hem ekonomisini hem de vatan topraklarını kaybetmesine neden olabilir.

Bilim, gerçeği bilmektir.

Milli sınırlar içinde bulunan yurt parçaları bir bütündür; birbirinden ayrılamaz.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Bugün vatanımızda bir milli kudret varsa, o cereyan, felaketlerden ders alan ulusun kalp ve dimağından doğmuştur.

Atatürk’ün Birlik, Beraberlik ile İlgili Sözleri

Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.

Birlik ve beraberlik; ölümden başka her şeyi yener.

Atatürk İle İlgili Şiirler / Atatürk Şiirleri

Atatürk’ün Cumhuriyet ile İlgili Sözleri

Atatürk ülkemizi kurduğunda saltanatı kaldırıp Cumhuriyeti getirmiştir. Bu sayede halkın kendi liderini seçme ve milletin seçilme hakkını bizlere kazandırmıştır.

Cumhuriyet fazilettir.

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur.

Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister.

Cumhuriyet, demokratik idarenin tam ve mükemmel bir ifadesidir. Bu rejim, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, onlardan esirlik, soysuzluk, dalkavukluk hislerini uzaklaştıran bir yoldur.

Atatürk’ün Kadın ile İlgili Sözleri
Atatürk’ün Kadın ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün Çalışmak ile İlgili Sözleri

Türk milletinin kendine olan güvenini ve azmini tekrar Türk milletine hatırlatan o güzel sözler.

Türk, öğün, çalış, güven.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Çalışmaların en yükseği budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. . Yaşamak demek çalışmak demektir.

Atatürk’ün Değişim ile İlgili Sözleri

Bir halk sürekli kendisini geliştirmezse her zaman başkaları tarafından yönetilmeye mahkumdur. Burada Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesine ve milletine verdiği değeri çok net anlayabiliriz.

Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir.

Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin son yıllarda gösterdiği harikaların, yaptığı siyasi ve sosyal inkılapların gerçek sahibi kendisidir.

İnkılap, Türk ulusunun son asırlarda geri bırakılmış kurumlarını yıkarak yerlerine, ulusun en yüksek uygarlık düzeyine ilerlemesini sağlayacak yeni kurumlar koymaktır.

Atatürk’ün Dil ile İlgili Sözleri

Bir ülke diline sahip çıkmazsa diğer ülkelerin kölesi haline gelir ve onların kültürel yaşamlarına bağımlı hale gelebilir. Atatürk’ün dil hakkında söylediği ve dil hakkında yaptığı devrimler ile bunun önemini daha iyi anlıyoruz.

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir.

Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır.

Atatürk’ün Eğitim ile İlgili Sözleri

Eğitim bir ülkenin bilim, sanat, kültür, siyaset ve askeri alanda gelişmesi için halkın cahil kalmaması açısından önem taşır. Atatürk bunun gibi bir çok şeyi öngördüğünden cahilliğin ne kadar kötü bir şey olduğunu bizlere anlatmak istemiştir.

Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder.

Okul sayesinde, okulun vereceği ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatı, Türk ekonomisi, Türk şiir ve edebiyatı bütün güzellikleriyle gelişir.

Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla kaimdir.

Atatürk’ün Ekonomi ile İlgili Sözleri
Atatürk’ün Ekonomi ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün Ekonomi ile İlgili Sözleri

Atatürk bir ülkenin ekonomisi olmadan ayakta duramayacağını bir çok kez dile getirmiş ve bunun için önemli sözler söylemiştir.

Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olur.

Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir.

Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.

Atatürk’ün Gençlik ile İlgili Atatürk Sözleri

Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze, durmadan, yorulmadan yürüyecektir.

Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.

Atatürk’ün Ahlak, Erdem Hakkındaki Sözleri

Atatürk’ün Kadın ile İlgili Sözleri

Dünya üzerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk liderlerden bir tanesi Atatürk’tür. Kadınların bizler için ve ülkesi için değerini anlatan güzel sözleri.

Dünyada her şey kadının eseridir.

Kadınlarımızın genel görev ve çalışmalarda paylarına düşen işlerden başka, en önemli, en hayırlı, en faziletli bir ödevleri de “iyi anne” olmalarıdır.

Milletin kaynağı, toplumsal hayatın temeli olan kadın ancak faziletli olursa görevini yerine getirebilir.

Ey kahraman Türk kadını, Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.

Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur.

Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.

Atatürk’ün Kültür ve Medeniyet ile İlgili Sözleri

Kültür zeminle orantılıdır. O zemin milletin seciyesidir.

Bir milletin kültür düzeyi üç safhada; devlet, düşünce ve ekonomideki çalışma ve başarılarının özüyle ölçülür.

Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdur.

Bir millet savaş alanlarında ne kadar zafer elde ederse etsin-, o zaferin sürekli sonuçlar vermesi ancak kültür ordusu ile mümkündür.

Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, mahveder.

Asıl uğraşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve fazilette dünya birinciliğini tutmaktır.

Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden anlam çıkarmak, ders almak, düşünmek ve zekayı geliştirmektir.

Atatürkün Millet, Halk ve Milliyetçilik ile İlgili Sözleri

Atatürk bağımsızlığa bir çok sözünde değinmiştir. Bağımsızlık Türk milletinin yıllar boyunca verdiği ve kazandığı bir mücadeledir.

Halkın sesi, Hak’ın sesidir.

Büyük ve tarihi olayları ancak büyük milletler yaşayabilir.

Bir millete hizmet eden onun efendisi olur.

Yüksek Türk! Senin için yüksekliğin sınırı yoktur. İşte parola budur.

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır.

Felaketler insanları, zeki milletleri daima azimli ve yeni hamlelere sev keder.

Kurtulmak ve yaşamak için çalışan, çalışmak zorunda olan bir halkız. Bundan dolayı her birimizin hakkı vardır, yetkisi vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı kazanırız. Yoksa arka üstü yatmak ve ömrünü çalışmadan geçirmek isteyen insanların bizim toplumumuzda yeri yoktur, hakkı yoktur.

Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Milletimizin saf karakteri yetenekle doludur. Ancak bu doğuştan gelen yeteneği geliştirebilecek metodlarla donanmış vatandaşlar lazımdır.

Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur.

Bu millet, tarihini iftiharla doldurmuş bir millettir. Türk milletinin geleceği, bugünkü evlatlarının doğru görüşü, yorulmak bilmez çalışkanlığı ile büyük ve parlak olacaktır.

Atatürk’ün Öğretmenler ile İlgili Sözleri

Atatürk eğitim ve öğretimin önemine değinerek öğretmenlerimizi el üstünde tutmamız için öğretmenlere verdiği değeri bir çok sözünde yinelemiştir.

Öğretmen, yıllar sonra ödülünü alır.

Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden düşünceleri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Öğretmenler! Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve ordularınızın zaferi için yalnız ortam hazırlar. Gerçek zaferi siz kazanacaksınız ve sürdüreceksiniz ve kesinlikle başarılı olacaksınız.

Atatürk’ün Sanat ile İlgili Sözleri

Bir milletin sanat yeteneği güzel sanatlara verdiği değerle ölçülür.

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.

Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.

Yüksek bir insan topluluğu olan Türk Milleti’nin. Tarihi bir özelliği de, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.

Sanatkar, toplumda uzun çaba ve çalışmalardan sonra alnında ışığı ilk duyan insandır.

Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz… Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız.

Atatürk’ün Spor ile İlgili Sözleri

Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim.

Ben sporcunun çevik ve namuslusunu severim. Spor, ahlaktır.

Türk gençliği, sağlıklı yetişip spor yaparsa ulusumuzun geleceği güvence altındadır.

Sporda başarılı olmak için bütün milletçe sporun niteliği ve değeri anlaşılmış olmak ve ona kalpten sevgiyle bağlanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Atatürk’ün Söylediği Sözler

Atatürk’ün Taklit ile İlgili Sözleri

Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü bir millet, ne taklit ettiği milletin aynı olabilir, ne de kendi milliyetçiliği içinde kalabilir.

Atatürk’ün Tarih ile İlgili Sözleri

Tarih, bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkar etmez.

Atatürk’ün Fikir ile İlgili Sözleri

Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Fikirler, şiddetle, top ve tüfekle öldürülemez.

Atatürk’ün Tutsaklık, Esaret ile İlgili Sözleri

Milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

Atatürk’ün Vatan ile İlgili Sözleri

Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.

Vatan imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalık, yüksek uygarlık, hür düşünce ve hür yaşayış istiyor.

Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır.

Yorum yapın