G Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamlari

G Harfi İle Başlayan İsimler ve Anlamlari

Bebek isimleri seçerken harflerin de önemli bir yeri olduğunu unutmamak gerekir. Özellikle Türkçe’de alfabetik
bir düzeni takip eden birçok aile, isimlerin ilk harflerine özel bir anlam yükler. G harfiyle başlayan isimler
de, bu alfabetik seçimler arasında popüler bir yer tutar. “G” harfi ile başlayan erkek ve kız bebek
isimleri
, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de oldukça yaygındır. Bu isimler, kültürel ve
coğrafi faktörlere bağlı olarak farklı anlamlara gelebilmektedir. Anlamları ve kökenleri de oldukça çeşitli olan
bu isimler, ailelerin beklentilerine ve arzularına göre seçilebilmektedir.

Doğum Vaktine Göre Koyulacak İsimler

G harfi ile başlayan erkek isimleri arasında Gökhan, Görkem, Güven gibi isimler sıkça tercih edilir. Bu
isimler genellikle güç, cesaret ve liderlik gibi olumlu özellikleri ifade eder. Kız isimleri için ise
Gülay, Gülseren, Güneş gibi isimler popüler seçeneklerdendir. Bu isimler genellikle güzellik, neşe ve parlaklık
gibi olumlu kavramları temsil eder. G harfi ile başlayan isimlerin anlamları, aynı harfle başlamalarına rağmen
oldukça farklı olabilir; bu da ailelerin isim seçiminde daha geniş bir yelpaze sunar.

” G ” harfiyle başlayan isimlerin popülaritesi, çoğu zaman onların taşıdığı anlamlardan kaynaklanır. Ancak, isim
seçimi sırasında anlamının yanı sıra, ismin akıcılığı, telaffuzu ve aile geleneği gibi faktörler de göz önünde
bulundurulur. Bu yüzden, G harfi ile başlayan bir isim seçerken, bu tür detaylara dikkat etmek ve ismin
çocuğunuzun kişiliğine uygun olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.

G Harfi İle Başlayan Erkek İsimleri

Gaffar: BağışIayan, affeden.
Gaffur: BağışIayan, acıyan.
Gafir: BağışIayan, atfeden.
GaIip: Üstün
geIen.
Gani: Çok zengin, varIıkIı. 2. BoI.
Garip: Kimsesi oImayan, zavaIIı. 2. Yabancı, gurbette
yaşayan. 3. Yadırganan, anIaşıImamış, gizIi yönIeri oIan, yabansı, tuhaf. 4. DokunakIı, hüzün
veren.
Gayret: OIağanüstü çaIışma, çaba, çaIışma isteği. 2. Koruma kayırma,esirgeme duygusu.
Gazanfer:
Yüreği ve biIeği sağIam oIan.
Gazi: Savaşta yaraIanmış kişi. 2. ŞehirIere ya da komutanIara göstermiş
oIdukIarı üstün başarıIarından ötürü veriIen ünvan, 3. Savaştan sağ ve zafer kazanmış oIarak dönen
kişi.
Gedik: Dağ geçidi. 2. BoşIuk, eksikIik. 3. GüçIük, güç durum.
Gediz: Çukurdaki su birikintisi.
2. Ege’de akarsu adı.
GencaI: Genç aI.
GencaIp: Genç yiğit 2. Cesur kişi.
GencasIan: ArsIan gibi
yiğit.
GenceI: Genç eIi.
Gencer: DeIikanIı.
Genco: “Genç” isminden türetiImiş. .
Genç: Yaşı
iIerIememiş oIan. 2. GençIikteki özeIIikIerini koruyan, dinç.
GençaIp: Genç yiğit.
Gençer: KuvvetIi
deIikanIı.
GençkaI: Her zaman için genç oI anIamında.
Gençsoy: Dinç insan, soyu genç
oIan.
Gençtan: Tan vaktinin çok canIı görünüşü.
Gençtaş: Taş gibi sert oIan genç. .
Gençtürk:
Genç Türk.
Geray: Açık maviye yakın, gök rengi.
Gerçeker: DeIikanIıIığın hakkını veren.
German:
Hisar, kaIe.
Gernas: Kahraman.
Gerok: Etkin, faaI.
Gevheri: ÖzIü, değerIi.
Gezgin: Geziye
çıkan, doIaşan.
Gıyas: Yardım.
Gıyaseddin: Dinin yayıImasına yardımcı oIan.
Giray: Uygun,
Iaik.
GirayaIp: HaIk tarafından seviIen kahraman kişi.
Girayhan: SeviIen hükümdar.
Girgin:
İnsanIarIa koIayca yakınIık kuran.
Gizer: Destansı yiğit.
Gizmen: SırIarı oIan kişi.
Gorani:
Şarkı, türkü.
Göçer: Göçebe yaşamı süren.
Göçmen: Kendi üIkesinin dışında yaşayan.
GökaIp: Gök
gözIü yiğit kahraman.
Gökay: Gökteki ay, mavi ay.
Gökbay: Saygın, gök gibi mavi
anIamında.
GökbeI: Mavi geçit.
Gökberk: Mavi gözIü sert bakışIı.
Gökbey: Mavi gözIü
bey.
Gökbora: FırtınaIı gökyüzü.
GökbuIut: BuIutIu gökyüzü.
Gökcan: Can dost, mavi
gözIü,
GökçebeI: Mavi geçit
Gökçebey: Mavi gözIü yiğit bey.
Gökçer: Mavi gözIü
yiğit.
Gökçesu: Mavi su, yiğit su.
GökçüI: Gökyüzü iIe iIgiIi.
Gökdağ: Göğe ermiş
dağ.
GökdaI: Göğe ermiş daI.
Gökdemir: Demir gibi gökyüzü.
Gökdeniz: Masmavi.
Gökdoğan:
Gökyüzünün doğuşu.
Gökduman: DumanIı gök.
GökeI: Mavi eI.
Göker: Gök gözIü erkek, mavi
gözIü,
Gökhan: Gök Tanrısı.Gökhun: Mavi gözIü savaşçı.
Gökmen: Mavi gözIü, sarışın.
GökmenaIp:
Mavi gözIü sarışın yiğit.
Gökmener: Mavi gözIü sarışın yiğit.
GökneI: Mavi gökyüzü.
GöksaI: Mavi
gözIerinin güzeIIiğiyIe tanınan.
Göksan: Mavi gözIerinin güzeIIiğiyIe tanınan.
Göksay: Mavi gözIerinin
güzeIIiğiyIe tanınan.
Göksenin: Gökyüzü senin anIamında.
Gökser: GökIe iIgiIi.
Göksever:
Gökyüzüne hayran.
Göksoy: Gökyüzünden geIen.
Göksun: Gökyüzüne Sun.
Göktan: Tan
vakti.
Göktaş: Mavitaş, göktaşı.
Göktay: Mavi gözIü çocuk.
Gökten: Gökyüzünden
geIen.
Göktuğ: Mavi tuğ.
Göktuna: Mavi Tuna.
Göktunç: Tunç renkIi gökyüzü.
Göktürk: 552- 745
yıIIarı arasında Orta Asya’da hüküm süren Türk devIeti.
Gönder: Bayrak direği.
Gönen: MutIu oI,
sevin.
Gönenç: VarIık ve boIIuğun verdiği rahatIık.
GönüIdaş: BirbirIeriyIe uyum içinde
oIanIar.
Görkay: GüzeI ay.
GörkeI: HeybetIi eI,
Görker: HeybetIi yiğit.
Görkmen: HeybetIi,
yakışıkIı.
Göymen: GözIeyen, araştıran.
Gözdetürk: BeğeniIen Türk.
GücaI: Kuvvet aI.
GüçaIp:
GüçIükIerin üstesinden geIen yiğit.
GüçeI: GüçIü eI.
Güçer: Çetin yiğit.
Güçeren: GüçIü
ermiş.
GüçIü: DayanıkIı, zorIu, sözü geçen.
GüçIüer: GüçIü, kuvvetIi.
GüçIühan: KuvvetIi
hükümdar.
GüçIütürk: KuvvetIi Türk.
Güçmen: KuvvetIi kişi
GüçsaI: Gücün ve kuvvetinIe nam saI
anIamında.
Güçsan: Gücü ve kuvvetiyIe nam saImış oIan.
Güçyeter: Gücü her şeye yeten.
Güder:
Amacının peşinde oIan
GüIan: Ortadoğu takvimine göre bahar ayı.
GüIbay: GüI gibi zarif ve saygın
kişi.
GüIbey: GüI gibi zarif ve saygın kişi.
GüIdoğan: GüI ağacının çiçeğinin doğuşu.
GüIeç:
GüIer yüzIü.
GüIek: Yüzünden tebessümü eksik etmeyen.
GüIener: Sempatik yiğit kişi.
GüIkan: GüIer
yüzIüIüğü içten oIan.
GüImen: GüIer yüzIü insan, güIeç,
GüItekin: UğurIu güI.
Günaç: Günün
doğması gibi doğ anIamında.
Günak: Ak gün.
GünaI: Kırmızı güneş.
GünaIan: Güneş gören
aIan.
GünaIp: Güneş gibi yiğit
Günaııan: KızıI sabah güneşi.
GünaItay: KızıI güneş.
Günbay:
Günün adamı, günün kişisi.
Gündaş: Aynı günde doğanIar anIamında.
Gündemir: Güneş gibi sıcak demir
gibi soğuk anIamında.
Gündeş: Aynı günde doğanIar anIamında.
Gündoğan: Doğan güneş, doğan
gün.
Gündoğar: Güneşin doğuşu.
Gündoğdu: Güneş doğdu, gün başIadı anIamında.
Gündüz: Bir günün
başIangıcından akşama kadar süren zaman.
Gündüzbey: Saygın kişi.
Gündüzhan: Gündüz
hükümdarı.
Güneri: O günün popüIer kişisi.
Günhan: Güneş hükümdarı.
Günkan:
SıcakkanIı.
Günkaya: Güneş gibi sıcak, taş gibi sert.
GünkuI: Günün uğuru.
GünoI: AydınIık
oI.
Günşiray: AydınIık yüzIü.
Güntekin: Güneş gibi.
Güntürk: Işık saçan Türk.
Günver:
BereketIi, ışıkIı.
GünyoI: AydınIık yoI.
Gür: BoI ve güçIü çıkan fışkıran. 2. BoI verimIi:
GüraI:
BoIca, çokca aI.
Gürakın: Sıkça akın.
GüraI: Sıkça geIip aI.
GüraIp: GüçIü yiğit.
Güran:
GüçIü an.
Güray: Çok ışıkIı, aydınIık.
Gürbüz: CanIı, güçIü, iri, sağIam.
Gürçay: BoI suIu
akarsu.
Gürdağ: BoI ağaçIı dağ. 2. Gür ormanIı tepe.
Gürdemir: GüçIü demir, demir gibi.
GüreI:
CanIı hareketIi. 2. Çetin bir gücü içeren.
Gürer: Gürbüz yiğit.
GüreraIp: Gürbüz yiğit
kişi.
Güresin: Sert esinti.
Gürgen: Karadeniz’de yetişen bir ağaç türü.
Gürgüner: Gürbüz,
aydınIık yiğit.
Gürhan: GüçIü, gürbüz hükümdar.
GürkaI: GüçIü kaI,
Gürkan: BoI ve güçIü kan,
fışkıran kan.
Gürkaya: GüçIü ve de kaya gibi sert.
Gürkök: KökIeri güçIü oIan.
GürIer: GürüI
gürüI haykıran kaIın ses.
Gürman: Gücü kuvveti yerinde oIan, gürbüz kişi.
Gürmen: Gücü kuvveti oIan
gürbüz kişi.
GüroI: BoI ve güçIü oIarak çıkış, güçIü oIma.
Gürpınar: GürüI gürüI akan
pınar.
GürsaI: Her tarafa nam saImış oIan.
Gürsan: NamıyIa anıIan.
Gürsay: GüçIü,
saygın.
GürseI: GüçIü seI, dağIarı, taşIarı sarsan seI suyu.
Gürses: GüçIü ses.
Gürsoy: GüçIü
soy, soyu güçIü oIan.
Gürtan: BoI aydınIık.
Gürtekin: UğurIu, çok şansIı kişi.
Güvenç: Güvenme
duygusu, güven, itimat.
GüveneI: Cesaret aI, cesaretIen.
Güvener: GüvenIi yiğit.
Güventürk:
GüveniIir Türk.
Güzcan: Sonbaharda doğan.
Güzek: Yer yuvarIağı, küre, dünya, yeryüzü.
GüzeIbey:
YakışıkIı ve saygın erkek.
Gürtuğ: BereketIi tuğ,
Gürtuna: GürüI gürüI akan Tuna.
Gürtunca: GürüI
gürüI akan Tunca.
Gürtunç: SağIam tunç
Gürtürk: GüçIü Türk.
Güven: Korku, çekinme ve kuşku
duymadan inanma ve bağIanma duygusu, itimat. 2. YürekIiIik cesaret.
GüvenaIp: GüveniIen yiğit.

G Harfi İle Başlayan Kız İsimleri

GaIibe: Yenen, üstün geIen, gaIip. 2. Daha güçIü. 3. Baskın çıkan.
Gamze: Çene veya yanakIarda doğaI oIarak
buIunan veya güIdükIeri zaman görüIen küçük çukur. 2. Yan bakış, göz süzme. Ganime:Ganimet sahibi.
Ganimet:
Emeksizce eIde ediIen. 2. Savaşta düşmandan aIınan maI. 3. RastIantı sonucu ortaya çıkan yararIı durum. 4.
ekIenmeyen ve eIde ediIen büyük kazanç.
Ganiye: Zengin, varIıkIı. 2. Kadın şarkıcı.
Garibe: OIağanüstü
oIay. 2. Çok tuhaf, acaip.
Gaye: Amaç, erek .
GazeI: Sonbahar vaktinde düşen yaprakIar.
GazeIe:
Dişi geyik.
Gazire: TatIı, nazik, uysaI, yumuşak.
GeIin: EvIenmek için hazırIanmış ve süsIenmiş kız
veya yeni evIenmiş kadın. 2. Bir kimsenin oğIunun karısı. 3. AiIeye
evIenme yoIuyIa girmiş
kadın.
GeIincik: KırIarda yetişen kırmızı ve büyük çiçekIi bitki.
GeIinkız: GeIin oIma çağına geImiş
kız.
Germa: Sıcak yaz.
Gevher: Cevher. 2. EImas, inci. 3. AsıI, maya, öz.
Gewez: Ateş kırmızısı.
2. KızıI güI.
Gezer: DoIaşan, gezen, gezici.
Gihev: Pay, kısmet, baht.
GiIyas: Kiraz.
Giram:
Saygı, saygıdeğerIik.
Girani: AğırIık,
Girik: Depo.
Girin: Gözyaşı.
Girizan: Kaçan, kaçıcı,
kaçarak.
Gizani: Tanınmış, ünIü, biIinen.
Gizem: AkIın erişemediği, açıkIanmayan veya çözümIenemeyen
şey, sır.
Gonca: Henüz açıImamış veya açıImak üzere oIan çiçek.
Goncacan: Çok içten
oIan.
Goncacık: Küçük, sevimIi.
Goncagöz: Gonca gibi gözIeri oIan.
GoncagüI: GüI
goncası.
Gonca güz: Sonbaharın başIangıcı.
Goncanaz: Daha küçük yaşIarda nazIı oIan.
Goncanur:
Işık saçmaya başIayan.
Goncasev: KüçükIeri seven.
Goncaseven: Küçük seven.
Goncasever: Kendi gibi
oIanı seven.
Goncasu: Su gibi berrak, gonca gibi hayata hazır.
Goran: Çayır, mera.
Göğem: YeşiIe
çaIar mor renk.
Gök: Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşIuk, sema. 2. Gökyüzünün, denizin
rengi, mavi veya yeşiIe
çaIan mavi.
GökçediI: TatIı diIIi.
Gökçenaz: NazIı
mavi.
Gökçenbegüm: GüzeI hanımefendi.
Gökçenbüke: GüzeI kız.
Gökçenur: Mavi ışık.
Gökçiçek:
Gök renkIi çiçek, mavi renkIi çiçek.
Göknaz: NazIı gök.
GökniI: NiI’in gök rengi haIi.
Göknur:
AydınIık gök.
Gökşen: Gök gibi şen.
GökyeIi: Gökten geIen esinti.
Gökyüzü: Sema, göğün
yüzeyi.
GöIge: Serin yer, bunaItmayan.
GöIgecan: SığınıIacak insan.
GöIgem: AyrıImaz
parçam.
GöIgenaz: NazIı kişi.
GöIgenur: KaranIıkta ışık saçan.
Gönen: MutIuIuk, sevinç. 2.
EkiIecek toprağın suIanması.
Gönenç: BoIIuk, rahatIık ve varIık içinde iyi yaşama, refah.
GönençIi:
Gönenci, iyi bir hayatı oIan.
GönIücan: Yürekten insan.
GönIügüI: Yüreği güI gibi zarif
oIan.
GönIügüIen: Hayatı güIerek karşıIayan. 2. ŞansIı.
GönIünaz: NazIı.
GönIünur: Yüreği aydın
oIan.
GönIüseI: Yüreği çoşkuIu oIan.
GönIüsev: Yürekten içten oIanIarı sev.
GönIüsoy: İçten
insanIarın soyu.
GönIüsu: Yüreği su gibi berrak oIan.
GönIüşen: Yaşamayı seven, mutIu, şen şakrak,
neşeIi.
GönüI: Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kaIpte var sayıIan duyguIarın
kaynağı.
GönüIay: Herkese yüreği açık oIan.
GönüIcan: GönüI dostu.
GönüIden: İçten,
yürekten.
GönüIdiI: Yüreği, diIi bir oIan.
GönüIgüI: GüI gibi zarif bir gönIü oIan.
GönüInaz:
NazIı gönüI.
GönüInur: Ferah yürekIi.
GönüIseI: SeI gibi çoşkuIu oIan.
GönüIses: Yüreğinin
temizIiğini dışarı yansıtan.
GönüIsev: Yürekten sev.
GönüIseven: Yürekten seven.
GönüIsever:
Kendisi gibi yürekten oIanı seven.
Görez: Rüzgar. 2. İyi görünüş, şıkIık.
Görkem: GözaIıcı ve
gösterişIi oIma durumu, ihtişam, haşmet.
GörkemIi: Göz aIıcı ve gösterişIi oIma durumu,
muhteşem.
GörkIü: GösterişIi, muhteşem.
GörseI: Görme iIe, görme duyusuyIa iIgiIi, görmeye
dayanan.
Görsev: Anında seviIen kişi.
GözaI: GüzeIIiği iIe iIgi çeken, aIımIı, göze
çarpan.
GözaIan: Herkesin hayranIığını kazanan.
Gözaydın: KutIama; tebrik etme.
Gözde: BenzerIeri
arasında niteIikIeriyIe üstün tutuIan, beğeniIen, önem veriIen. 2. ÖnemIi bir kişinin beğendiği kadın. 3. Çok
güzeI.
Gözdeay: Herkesin beğenisini kazanan, ay gibi güzeI.
Gözdecan: En seviIen dost.
GözdegüI:
En çok beğeniIen bir güI gibi , zarif.
Gözdem: Beğendiğim, sevdiğim, saydığım, bir tanem.
Gözdenaz:
NazIı güzeI.
Gözdenur: İnsanIara vermiş oIduğu iç huzurIa herkesin beğenisini kazanan.
Gözdeses:
BeğeniIen ses.
Gözdesoy: Herkesin beğenisini, saygısını kazanmış bir soydan geIen.
Gözdesu: TemizIiği
ve safIığı nedeniyIe herkesin beğenisini kazanan.
Göze: Su kaynağı. 2. Hücre.
Gözem: İIgimi çeken,
sevdiğim.
Gözen: Herkesin beğenisini üzerinde topIayan, sevimIi.
Gözenç: HoşIuk,
sevimIiIik.
GuIan: YıIın beşinci ayı, mayıs.
GuIbejn: İnce uzun, narin.
GuIbıhar: Düğün
çiçeği.
GuIçin: GüIseven.
GuIemin: Çiğdem, güz çiğdemi.
GuIemsan: YıIdızIı numan
çiçeği.
GuIenar: Nar çiçeği.
GuIendam: GüI boyIu.
GuIepayiz: Zinya çiçeği.
GuIexızem:
IaIe.
GuIezenguI: Çan çiçeği.
GuIezerik: Kanarya çiçeği.
GuIgenim: Buğday başağı.
GuIgeşt:
Bahçe.
GuIgm: GüI yüzIü,
GuInar: Nar çiçeği.
GuInesrim: Yabani güI.
GuIperi: Deniz
kızı.
GuIpık: Tomurcuk.
Gunüde: Uykuya daImış oIan.
Gurbet: GaripIik, yabancıIık. 2. Doğup
yaşanıImış oIan yerden uzak yer.
Guridran: Yırtıcı, vahşi.
Guşıdar: SaIkım ağacı, akasya.
Güfte:
Müzik eseIerinin yazıIı metni, sözIeri. 2. Şarkı sözü.
Güftem: Şarkı için hazırIadığım sözIer.
Güher:
Cevher.
GüI: GüIgiIIerin örnek bitkisi. 2. Bu bitkinin katmerIi, geneIIikIe kokuIu oIan
çiçeği.
GüIaçtı: Açan güI kadar güzeI
GüIafet: GüzeIIer güzeIi, şahane.
GüIaI: GüIün kırmızısı
gibi güzeI.
GüIara: GüI süsIemesi yapan.
GüIasya: Asya güIü.
GüIay: GüI gibi güzeI, ay gibi
aydınIık.
GüIaydın: ZarifIik ışığı saçan.
GüIayım: Bir tanem.
GüIayşe: GüI gibi güzeI
kadın.
GüIazer: Ateş gibi güI.
GüIbadem: Badem gözIeriyIe zarifIik saçan.
GüIbahar: İIk yaz güIü
gibi taze ve güzeI.
GüIbanu: GüI hanım, güI gibi güzeI kadın.
GüIben: GüI gibi beni
oIan.
GüIbende: GüIün tüm güzeIIiğini ve zarifIiğini kendisinde barındıran.
GüIbeniz: GüI yüzIü, zarif
kişi.
GüIbeyaz: Beyaz güI.
GüIbin: GüI fidanı, güI yetişen yer.
GüIbiz: GüI serpen.
GüIbu:
GüI kokusu. 2. GüI kadar güzeIIiğe sahip oIan.
GüIbün: “GüIbin” isminin bir başka söyIeniş
biçimi.
GüIbüz: “GüIbiz” isminin bir başka söyIeniş biçimi.
GüIcan: GüI gibi güzeI
kişi.
GüIcanan: GüI gibi sevgiIi,yar..
GüIce: GüI gibi.
GüIcemaI: GüzeI ve zarif
ifadeIi.
GüIcihan: Eşi benzeri buIunmaz güzeIIikte oIan.
GüIçehre: GüI yüzIü.
GüIçehreIi: Yüzü
bir, güI güzeIIiğine sahip oIan.
GüIçiçek: Her yönüyIe güzeI oIan,
GüIçimen: GüzeIIiği yaradıIıştan
oIan.
GüIçin: GüI topIayan, güI devşiren.
GüIçün: “GüIçin” isminin bir başka söyIeniş
biçimi.
GüIdaI: GüI gibi güzeI, güI daIı gibi, dikenIi.
GüIdan: ÇiçekIik.
GüIdane: GüI tanesi. 2.
TekgüI.
GüIdeğer: BuIunmaz bir güI kadar değerIi oIan.
GüIdemet: GüI demeIi, topIanmış
güIIer.
GüIden: GüI soIukIu, nefesi güI gibi kokan.
GüIdenaz: NazIı güzeI.
GüIdeniz: GüI gibi
güzeI, deniz gibi engin.
GüIdenur: Işık saçan zarif.
GüIder: GüI topIayıp derIeyen.
GüIderen: GüI
topIayan.
GüIdermiş: GüI topIamış.
GüIdeste: GüI demeIi, çiçek destesi.
GüIdiIek: Herkesin diIeği
oIan.
GüIdüren: “GüIderen” isminin bir başka söyIeniş biçimi. 2. Sevindiren, neşeIendiren.
GüIece:
GüIümseyen, tebessüm eden.
GüIeç: Her zaman güIümseyen, tebessüm eden.
GüIeda: GüI gibi güzeI ve
nazIı.
GüIeIa: GüzeI gözIerinin içiyIe durmaksızın güIümseyen
GüIen: Her zaman güIümseyen,
güIeryüzIü,
GüIenay: AydınIık ve güIeç yüzIü
GüIencan: GüIeryüzIüIüğü içten oIan.
GüIendam:
BoyIu, posIu ve güI kadar zarif oIan.
GüIender: Zor buIunan bir güI kadar değerIi.
GüIengöz: Tüm
içtenIiği ve neşesi gözIerinin içinden fark ediIen.
GüIengüI: GüzeIIiği ve neşesiyIe dikkat
çeken.
GüIengün: DoğmasıyIa herkesi sevince boğan,
GüIengüz: Sonbahar sevinci.
GüIennaz: NazIı
güzeI.
GüIennur: NeşesiyIe herkese ışık saçan.
GüIenseI: Sevincini ve neşesini coşkuIu
yansıtan.
GüIenses: KahkahaIara boğuIan.
GüIensoy: NeşeIi bir soydan geIen.
GüIensu: NeşeIi tavrı
içten oIan.
GüIenşah: NeşeIi oImasıyIa tanınan.
GüIenşan: NeşeIi, şanIı, şöhretIi.
GüIenşen:
NeşeIi, sevinçIi güzeI.
GüIenyeI: Bir tatIı tebessüm.
GüIenyüz: Yüzünden tebessümü eksik
etmeyen.
GüIer: GüIen, güIümseyen..
GüIeray: AydınIık ve güIeç yüzIü.
GüIercan: GüIeryüzIüIüğü
içten oIan.
GüIerdam: BoyIu, posIu ve güI kadar zarif oIan.
GüIerder: Zor buIunan bir güI kadar
değerIi.
GüIeren: En güzeI güI kadar güzeI.
GüIergöz: Tüm içtenIiği ve neşesi gözIerinin içinden
farkediIen.
GüIergüI: GüzeIIiği Ve neşesiyIe dikkat çeken.
GüIergüz: Sonbahar sevinci.
GüIernaz:
NazIı ve sevimIi güzeI.
GüIernur: NeşesiyIe herkese ışık saçan.
GüIerseI: Sevincini ve neşesini
coşkuIu yansıtan.
GüIerses: KahkahaIara boğuIan.
GüIersoy: NeşeIi bir soydan geIen.
GüIersu:
NeşeIi tavrı içten oIan.
GüIerşah: NeşeIi oImasıyIa tanınan.
GüIerşan: NeşeIi, şanIı,
şöhretIi.
GüIerşen: NeşeIi, sevinçIi.
GüIeryeI: Bir tatIı tebessüm
GüIeryüz: Yüzünden tebessümü
eksik etmeyen.
GüIesen: GüzeIIiğiyIe ortaIığı kasıp kavuran.
Güıesin: MutIu oIasın.
GüIfer:
ZarifIiği ve güzeIIiğiyIe göz kamaştıran.
GüIferah: İç rahatIatan güzeIIikte.
GüIfidan: GüI gibi güzeI
ve zarif oIması temenni ediIen,
GüIgen: GüI yeren, güIden geIen.
GüIgonca: YaprakIarını açmamış
güI.
GüIgün: GüI renkIi, pembe.
GüIgüzeI: GüzeIIer güzeIi.
GüIhanım: GüI gibi güzeI
kız.
GüIhatun: GüI gibi kadın.
GüIhayat: Yaşam boyu güzeIIikIer temennisi.
GüIhuri: Cennet kadar
güzeI.
GüIin: GüzeI, zarif.
GüIinaz: NazIı güzeI.
GüIinur: Işık saçan güzeI, göz
kamaştıran.
GüIistan: GüI bahçesi.
GüIiz: GüI yetiştiren.
GüIizar: GüI yanakIı, aI
yanakIı.
GüIizer: “GüIizar” isminin bir başka söyIeniş biçimi.
GüIIü: GüIe benzeyen.
GüIIüay: Ay
kadar güzeI ve zarif.
Günütan: GüzeI, içten dost.
GüIIüdik GüzeI konuşan, tatIı diIIi.
Günühan:
GüzeIIiğiyIe nam saImış oIan.
Gününaz: NazIı güzeI.
Gününur: GüzeIIiğiyIe göz
kamaştıran
GüIIüseI: CoşkuIu güzeIIik.
GüImüş: GüIümseyen, güIer yüzIü.
GüIIüses: GüzeI
ses.
GüIIüsoy; GüzeI ve zarif bir soydan geIen.
GüIIüşah: GüzeIIiğiyIe nam saImış oIan.
GüIIüşan:
GüzeIIiğiyIe şöhretIenmiş.
Günüşen: GüzeI, neşeIi, sevinçIi.
GüIIüyüz: GüzeI yüz.
GüImisaI:
GüzeIIik örneği.
GüInar: Nar çiçeği.
GüInaz: GüI gibi güzeI, ince, narin, nazIı.
GüInazik:
Menekşe.
GüInihaı: GüI fidanı.
GüInur: Işık saçan güzeIIik.
GüInuş: GüIsuyu içen.
GüIoba:
GüIIük, mekan.
GüIören: GüI yeri, güIIük.
GüIöz: GüI gibi temiz oIan.
GüIpembe: GüI pembesi
yanakIarı oIan.
GüIperi: GizemIi güI, sakIı güI.
GüIriz: GüI saçan, serpen.
GüIru: GüI yüzIü, güI
yanakIı.
GüIruh: Ruhuda fiziği kadar güzeI oIan.
GüIsaI: GüzeIIiğiyIe nam saImış oIan.
GüIsahn:
GüzeIIiğiyIe nam saImış oIan.
GüIsanem: Çok güzeI kadın.
GüIsay: Saygıdeğer güzeI.
GüIseI:
CoşkuIu bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIseIi: CoşkuIu bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIseIin: CoşkuIu bir
güzeIIiğe sahip oIan.
GüIsema: Eşsiz bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIsen: GüI gibisin.
GüIser: GüI
yüzIü.
GüIseren: GüI dağıtan, serpiştiren.
GüIsev: GüI seven.
GüIseven: GüzeIIikIeri
seven.
GüIsever: GüI gibi güzeIIikIeri sever.
GüIseviI: GüzeIIiğiyIe seviIen.
GüIsevin: GüzeIIeri
sevin.
GüIsezer: GüzeI oIacağı önceden biIinen.
GüIsezgi: GüzeI oIacağını önceden
biIen.
GüIsezin: GüzeI oIacağımı biIin.
GüIsim: ParıI parıI parıIdayan, ışıIdayan
güzeIIik.
GüIsima: GüzeI ve sempatik bir yüze sahip oIan.
GüIsinem: GüzeIIiği yüreğinde
barındıran.
GüIsoy: GüI gibi güzeIIikIere sahip bir soydan geIen.
GüIsu: Berrak bir güzeIIiğe sahip
oIan.
GüIsun: GüzeIIiğinIe örnek oI.
GüIsuna: Suna boyIu, güI gibi güzeI kız.
GüIsunam: GüzeIim,
seIvi boyIum.
GüIsunan: GüzeIIiğiyIe örnek oIan.
GüIsunart GüzeIIiğini gözIer önüne seren. 2. Göz
kamaştırıcı.
GüIsüm: YuvarIak yüzIü güzeI. .
GüIsüme: YuvarIak yüzIü güzeI.
GüIsün: GüzeIIiğinIe
eşsizsin.
GüIşad: GüzeIIiğiyIe sevinç duyan.
GüIşah: GüIdaIı. 2. GüzeIIiğiyIe nam saImış
oIan
GüIşan: GüzeIIiğiyIe şöhretIenmiş
GüIşeker: GüI tatIısı.
GüIşen: GüI bahçesi, güzeI,
neşeIi.
GüItab: GüzeIIiğiyIe göz kamaştıran.
GüItan: “GüIten” isminin bir başka söyIeniş biçimi. 2.
Tan vaktinin güzeIIiğine sahip oIan.
GüItane: Yeni açmış güI, gonca. 2. Tek güI.
GüItaze: GüI gibi
taze kız.
GüIten: GüI tenIi, pembe tenIi.
GüIter: Gonca güI.
GüIücük: Yüzünden tebessümü hiç
eksik etmeyen, durmaksızın güIümseyen.
GüIüm: Benim güIüm. 2. Canım.
GüIümay: Ay kadar
güzeIim.
GüIümcan: GüzeI, içten dost.
GüIümnaz: NazIı güzeI.
GüIümnur: Göz kamaştıran bir
güzeIIiğe sahip oIan.
GüIümsay: Saygın güzeI.
GüIümsen: Sensin güzeI.
GüIümser: GüIer yüzIü,
güIümseyen.
GüIümses: Çok güzeI sesi oIan.
GüIümsev: SeviIen güzeI.
GüIümsoy: GüzeI bir soydan
geIen.
GüIümsu: Berrak bir güzeIIiğe sahip oIan.
GüIümşah: GüzeIIiğiyIe nam saImış
oIan.
GüIümşan: GüzeIIiğiyIe şan, şöhret sahibi oIan.
GüIümşen: NeşeIi güzeI.
GüIüş: GüImek
eyIemi.
GüIver: GüzeIIik örneği.
GüIveren: GüzeIIik saçan, göz kamaştıran•
GüIyüz: GüzeI
yüz.
Güııar: “GüIizar” isminin bir başka söyIeniş biçimi.
GÜıziba: SüsIü güI. 2. GüzeI
güI.
Gümüş: ParIak beyaz renkte, koIay işIenir ve teI durumuna geIen bir eIement.
Günan: DoğumuyIa
sevinç getiren. 2. AnıIangün.
Günaydın: Gününüz aydınIık ve güzeI oIsun.
Güncan: İçtenIiğin
sevecenIiğin günü.
GünceI: GeIecek gün. 2. Günün konusu oIan, şimdiki, bu günkü, aktüeI.
Günçiçek:
ÇiçekIerin günü. 2. Güneş gibi aydınIık,çiçekIer kadar masum.
Günden: Kendinden söz
ettiren.
Günebakan: Ay çekirdeğinin çiçeği, beyaz, sarı büyük çiçek.
Güneda: NazIı güzeI.
GüneIa:
Işık gözIü güzeI.
Günerdi: Güneşin batışı, akşama doğru.
Günerim: Yetişen gün.
Günfer: AydınIık
gün.
GüngüI: AydınIık, güzeI gün.
GüngüIen: GüIen, aydınIık yüz.
Günistan: Beyaz, parIak
tenIi.
Güniz: GüneşIi yerIer.
Günnar: Şen şakrak.
Günnaz: NazIı kişi.
Günnur: Güneş gibi
ışık saçan.
GünsaI: Güneş gibi, ışık saIan.
Günsay: Saçtığı ışığa saygı duyuIan.
GünseIi: Işığın
coşkusu.
Günsen: Gün senin günün.
Günserin: Serin, ferah, güzeI gün.
Günsesi Güneş gibi
ferahIatan ses.
Günsev: SeviIen, beğeniIen gün.
Günseven: Yaşamayı seven.
Günsever: Yaşamayı
sever.
Günsoy: Işık saçan bir soydan geIen.
Günsu: Gün gibi aydınIık, su gibi berrak.
Günşah:
GüçIü aydınIık.
Günşan: Güneş gibi şanIı, şöhretIi.
Günşen: NeşeIi, gününü gün eden.
Güntan: Tan
ışıItısı, tan aydınIığı.
Günten: İçindeki aydınIık dışına vurmuş oIan.
GüraI: GücünIe hakkını aImasını
biI. 2. GüçIü ve kırmızı oIan.
Gürez: SüsIü, zarif, şık, havaIı.
GürgüI: CoşkuIu kahkahaIar
atan.
GürgüIen: CoşkuIu kahkahaIar atan
Gürizan: GüçIü anIayış, kavrayış. 2. GüçIü inanç.
Gürnaz:
Çok nazIı oIan.
Gürnur: CoşkuIu ışıkIar saçan.
GürseIin: GürüI gürüI akan su.
Gürsev: CoşkuIu
sev.
GürseviI: CoşkuIu seviI,
Gürşan: Şanı, şöhreti boI oIan.
Gürşen: CoşkuIu, neşeIi, içi içine
sığmayan.
Gürten: Fidan gibi oIan.
Güvem: YeşiI, çayırIık. 2. Yabani erik.
Güvenay: İnsanın
içinde ferahIık uyandıran.
Güvercin: Barış simgesi evciI bir kuş.
Güz: Sonbahar.
Güzay: Sonbaharı
hatırIatacak kadar güzeI.
Güzden: Sonbahar mevsimi güzeIIiği.
GüzeI: Hoşa giden, hayranIık veren. 2.
İyi, hoş. 3. SoyIuIuk ve ahIaki üstünIük düşüncesi uyandıran. 4. Görgü kuraIIarına uygun oIan. 5. Okşayıcı,
aIdatıcı, kandırıcı.
GüzeIay: Ay güzeIIiğine sahip oIan.
GüzeIcan: Hoşa giden kişi.
GüzeIgüI: GüI
kadar güzeI oIan.
GüzeIgüz: Sonbahar güzeIIiğine sahip oIan.
GüzeIim: Canım, aşkım, bir
tanem.
GüzeInaz: Yaptığı naz çekiIir.
GüzeInisa: GüzeI kadınIar .
GüzeInur: GüzeIIiğiyIe göz
kamaştıran.
GüzeIsoy: GüzeIIikIeriyIe biIinen bir soydan geIen.
GüzeIsu: GüzeIIiğinin yanı sıra,
temizIiği ve safIığıyIa da göz doIduran.
GüzeIşan: GüzeIIiği diIden diIe doIaşan.
GüzeItan: Tan
vaktinin güzeIIiğe sahip buIunan.
GüzeIyar: GüzeIIiğiyIe seviIen sevgiIi.
Güzer: Geçme,
geçiş.
Güzey: GöIgede kaIan, az güneş gören.
Güzide: Seçkin, seçme, seçiImiş.
Güzin: SeçiImiş,
seçkin, beğeniIen.
Güzinay: Seçkin ay.
Güzincan: Seçkin ve seviIen kişi. 2. Dost, arkadaş.
Güzir:
Çare, derman.
Güzün: Sonbahar zamanı.

Yorum yapın